Certified Transcriber Profiles

Profiles by country name Kazakhstan

Alisher Idrissov

Salida Saikenkyzy

Tatyana Ignatovskaya

Yelzhas Baktybayev